Despre

STATUTUL  ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE ROMÂNO-CUBANEZE ”CHE GUEVARA”-  AS CHE GUEVARA

 

Capitolul  I     Constituirea, denumirea, organizarea juridică şi sediul

Art. 1 Se constituie ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO-CUBANEZĂ ”CHE GUEVARA”   - AS CHE GUEVARA .

Art. 2  AS CHE GUEVARA este o persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, independentă, de interes general, nonprofit, fără scop patrimonial, organizată in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26 /2000, cu modificarile și completările în vigoare, ai carei membri fondatori sunt:

1        GOLDHAGEN Emilia, pedagog;

2        RADU Florin, profesor de istorie;

3        JONEA  Mircea, pensionar;

4        IGNATENCU Petre,  jurist.

 

Art. 3  Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA  DE PRIETENIE ROMÂNO-CUBANEZĂ ”CHE GUEVARA” -  AS CHE GUEVARA și are denumirea rezervată prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 64035 din 17.07.2008 eliberată de către Ministerul Justitiei – Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

Art. 4  As CHE GUEVARA are sediul social în Mun. București.

 

Capitolul  II     Scopul şi obiectivele

Art. 5  Scopul și obiectivele

  1. Scopul: membrii  As CHE GUEVARA doresc să se asocieze în scopul de a  întreține și consolida relațiile de prietenie și înțelegere, culturale, economice și umane dintre popoarele român și cubanez.

B.   Obiectivele As CHE GUEVARA sunt:

a)să promoveze valorile culturale, spiritule și materiale ale poporului cubanez în România;

b)      să faciliteze comunicarea între cetăţenii Republicii Cuba și România dintre autorităţile române și cubaneze sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu preocupări similare, în probleme de interes umanitar, economic, cultural, științific, educație  și învățământ prin  acordarea de servicii de mediere și consultanță;

c)să organizeze manifestări culturale – expoziții, simpozioane, spectacole, excursii etc. – în vederea cunoașterii reciproce, a relităților din Cuba în România și a celor din România în Cuba precum și a personalitatii marelui erou al luptei pentru emanciparea popoarelor Ernesto Che Guevara;

d)      să acorde distincţii şi premii pentru cele mai valoroase contribuții la întărirea și promovarea relatiilor dintre România și Cuba, dintre poporul român și cubanez în special și latino-american, în general.

Art 6 Pentru promovarea scopului şi atingerea obiectivelor propuse, As CHE GUEVARA editează diferite publicații (buletine, cărţi, broşuri, pagini internet etc.), organizează conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, seri culturale etc., putând acţiona în acest scop împreună cu alte organizaţii similare. În situaţii deosebite poate organiza mitinguri, demonstraţii şi alte forme de manifestare în limitele prevederilor legale.

 

Capitolul   III      Membrii As CHE GUEVARA

Art,  7  Poate deveni membru al As CHE GUEVARA orice persoană fizica sau juridică română care recunoaște Statutul și obiectivele acesteia.

Art.  8   Persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)   să fi împlinit vârsta de 18 ani;

b)  recunoaşte Statutul şi obiectivele acesteia;

c)  semnează o cerere de adeziune.

Art.  9   Persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să fie persoană juridică română;

b)      să solicite în scris asocierea, printr-o cerere semnată de organele de conducere competente ale acesteia.

Art. 10  Primirea în asociaţie este un act individual şi se face de către sucursala sau filiala pe teritoriul căreia îşi are reşedinţa permanentă sau provizorie solicitantul, pe baza unei cereri scrise.

Toate cererile vor fi aprobate de Comitetul Director şi comunicate Adunării Generale.

Art. 11  Procedurile pentru primirea de noi membri şi de evidenţă a acestora se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al As CHE GUEVARA ,  aprobat de Adunarea Generală.

Art.  12 În cadrul As CHE GUEVARA vor funcţiona mai multe categorii de membri şi anume:

a)      membri fondatori;

b)      membri activi;

c)      membri simpatizanţi;

d)      membri de onoare.

Art. 13  Membri fondatori sunt acei membri care au semnat Actul Constitutiv al As CHE GUEVARA.

Art. 14  Membri activi sunt acei membri care desfăşoară o activitate permanentă în cadrul asociației şi au cotizaţia plătită la zi.

Art. 15 Membri simpatizanţi sunt acei membri care nu desfăşoară o activitate permanentă şi nu-și plătesc cotizaţia.

Art. 16 Membri de onoare sunt acei membri din rândurile simpatizanţilor si susţinătorilor cu merite deosebite în activitatea asociației.  Titlul de membru de onoare se acordă la propunerea Preşedintelui şi se validează de Comitetul Director.

Art. 17  Membrii As CHE GUEVARA au urmatoarele drepturi:

a)să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere la orice nivel. Nu au acest drept membrii simpatizanţi şi membrii de onoare;

b)      să fie informaţi şi să-şi exprime liber opinia, cu privire la activitatea asociației sau a organelor de conducere a acesteia;

c)să demisioneze din asociație în orice moment, cu efect imediat.

Art. 18  Membrii As CHE GUEVARA au următoarele îndatoriri:

a)      să militeze pentru atingerea scopului și obiectivelor asociației, pentru promovarea principiilor şi normelor înscrise în Statut și pentru aplicarea hotărârilor adoptate în asociație;

b)      să acţioneze pentru unitatea asociației, împotriva oricăror tendinţe de divizare și a altor manifestări care ar putea aduce prejudicii acesteia;

c)      să dovedească în întreaga lor activitate corectitudine şi moralitate şi să nu aducă daune imaginii şi prestigiului asociației;

d)      să participe la manifestările organizate de asociație;

e)      să-şi plătească cotizaţia de membru.

Art. 19 Calitatea de membru al As CHE GUEVARA încetează sau se pierde prin demisie, excludere sau radiere.

Art. 20 Demisia este expresia voinţei liber exprimate a oricărui membru de a părăsi asociația. Demisia se face în scris şi intră în vigoare la data depunerii cererii sau la data precizată în aceasta.

Art. 21 Excluderea membrilor As CHE GUEVARA este o sancţiune ce se poate da ca urmare a încălcării prevederilor Statutului sau aducerii de prejudicii materiale, financiare şi de imagine acesteia. Se hotărâşte de către Comitetul Director cu avizul Comisiei de cenzori.

Art. 22  Radierea se face în cazurile de deces sau pierderea capacităţii de exerciţiu.

 

Capitolul    IV     Organizare şi organele de conducere

Art. 23 Principiul de organizare este cel teritorial, cu sucursale sau filiale judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.

Filialele și sucurslele îşi vor desfăşura activitatea pe baza principiilor prevăzute în Statut, în Regulamentul de organizare şi funcţionare, a hotărârilor Adunării Generale și de legile României.

Art. 24 Organele de conducere ale  As CHE GUEVARA  sunt; Adunarea Generală; Comitetul Director şi Cenzorul (Comisia de cenzori).

Art. 25 Adunarea Generală  este organul suprem de conducere al As CHE GUEVARA. Se constituie din membri activi și delegaţi ai filialelor. Dacă numărul membrilor activi este mai mare de 50 se vor stabili norme de reprezentare. Normele de reprezentare se stabilesc de către Comitetul Director. Preşedinţii filialelor, membrii Comitetului Director, membrii fondatori și membrii Comisiei de Cenzori în funcţie sunt din oficiu delegaţi. Un membru mai poate reprezenta un singur alt membru dar fără drept de vot pentru acesta.

La Adunarea Generală pot participa și membrii simpatizanți și de onoare dar fără drept de vot.

Art.26 Adunarea Generală se convoacă anual. Pot fi convocate şi Adunări generale extraordinare ori de câte ori este nevoie. Hotărârea de convocare se ia cu cel puţin 30 de zile înainte de data convocării acesteia, de către Comitetul Director, Preşedinte sau membrii fondatori.

Art.27 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a)aprobă statutul şi regulamentul de funcţionare al As CHE GUEVARA precum şi modificarea acestora;

b)      alege Comitetul Director şi Cenzorul(Comisia de cenzori);

c)validează hotărârile şi aprobă raportul de activitate al Comitetului Director și al Cenzorului (Comisiei de Cenzori);

d)      aprobă alegerea Preşedintelui de onoare;

e)aprobă execuţia bugetară  a anului ce a trecut şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul ce urmează;

f) adoptă hotărâri sau rezoluţii atât în problemele puse în dezbatere cât şi în cele privind linia de urmat în viitor în diverse domenii care interesează asociația;

g)aprobă cuantumul cotizaţiilor;

h)      aprobă infiinţarea de sucursale, filiale, asocieri,  sau desființarea As CHE GUEVARA.

Art.28  Comitetul Director este organul executiv al As CHE GUEVARA.  Se compune din 5-15 membri. Președinții de filiale sau sucursale județene fac parte de drept din acesta. Este ales pe o perioadă de doi ani și se întrunește trimestrial.

Art.29  Pentru gestionarea operativă a activității curente în cadrul Comitetului Director se constituie Biroul permanent. Acesta este format din 3-5 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. Membrii acestuia se aleg la propunerea președintelui. Biroul se întruneşte cel puţin o dată pe lună la convocarea preşedintelui sau înlocuitorului acestuia. Înlocuitorul se stabileşte de preşedinte.

Art. 30  Comitetul Director are următoarele atribuții:

a)organizează întreaga activitate pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de aceasta;

b)      alege Președintele asociației și Biroul Permanent;

c)convoacă Adunarea Generala si aprobă data şi ordinea de zi a acesteia;

d)      ia decizii în orice problemă privind activitatea curentă;

e)aprobă achiziţiile de bunuri şi servicii sau vânzări din bunurile asociației

f) aprobă acorduri de asociere, conventii, întelegeri cu terți;

g)elaborează proiectele programelor de măsuri şi activităţi curente, periodice,  anuale şi pe termen lung;

h)      confirmă primirea de noi membri şi acordă sancţiuni;

i)  administrează bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bunurile materiale ale asociației;

j)  aprobă membrii care să reprezinte asociația la manifestări interne şi internaţionale la care este invitată.

k)      propune modificarea Statutului.

Art.31  Biroul Permanent administrează activitatea curentă a As CHE GUEVARA.  Este formată din 3-5 membri. Membrii fondatori, dacă solicită, fac parte de drept din acesta. Pot face parte și nemembri ai asociației dar nu mai mult de unu.

Biroul Permanent are următoarele atribuții:

a)ia decizii în orice problemă privind administrarea curentă;

b)      aprobă primirea de noi membri şi propune sancţiuni;

c)duce la îndeplinire toate sarcinile trasate de Comitetului Director.

Art.32 Comitetul Director se convoacă de Preşedinte, o treime din membrii săi, de Cenzor(președintele Comisiei de cenzori) sau de membrii fondatori

Art.33 Preşedintele coordonează întreaga activitate a As CHE GUEVARA. El este reprezentantul general al acesteia faţă de terţi, semnează toate documentele asociației şi prezidează şedinţele Comitetului Director. Răspunde material de buna administrare a fondurilor și bunurilor asociației.   Este ales pe o perioadă de doi ani.

Art. 34 Cenzorul(Comisia de Cenzori) este organul ce asigură controlul financiar, respectarea Statutului și disciplinei în cadrul As CHE GUEVARA.

Dacă numărul membrilor activi ai asociației depășește 50 Adunarea Generală poate alege o Comisie de Cenzori compusă din 3-5 persoane alese pe o perioadă de 4 ani

Atribuţii:

a)verifică modul în care sunt administrate fondurile și patrimoniul asociaţiei;

b)      supervizează operaţiunile de plăţi către angajaţi sau terţi, din punct de vedere al legalităţii;

c)participă la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot;

d)      vegheză asupra respectării Statutului și intereselor asociației.

e)întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

 

Capitolul V   Patrimoniul asociației

Art.35   Patrimoniul As CHE GUEVARA se constituie din:

a)contribuția membrilor fondatori;

b)      taxa de înscriere și cotizațiile membrilor;

c)donații, sponsorizări sau legate;

d)      alte venituri prevăzute de lege.

 

Capitolul  VI     Dispoziţii finale

Art.35  Organele de conducere ale As CHE GUEVARA îşi desfăşoară activitatea statutar în prezenţa majorităţii membrilor acestora.

Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată.

Art. 37 As CHE GUEVARA are siglă și steag propriu, conf anex. 1 si 2

Art. 38  Durata de funcţionare a As CHE GUEVARA este nelimitată.

Art. 39  În cazul dizolvării As CHE GUEVARA patrimonial acesteia va reveni unei personae juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător.

Art.40   Capitalul social al As As CHE GUEVARA este de  600 lei/RON

Art.41 Prezentul statut se completează cu prevederile O.G. nr.26 / 2000, cu completarile si modificarile ulterioare.

Art. 36  Modificarea statutului. Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale.